Wolkrova Polianka 2022 

Súťaž Wolkrova Polianka 2022

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska v spolupráci s Literárnym fondom vyhlasujú celoslovenskú literárnu súťaž Wolkrova Polianka 2022, ktorej cieľom je podporiť tvorivé úsilie mladej básnickej generácie a vytvárať priestor pre umelecký rozvoj talentovaných autorov.

Propozície súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť po slovensky píšuci autori/autorky do 30 rokov, ktorí nemajú knižne vydané dielo umeleckej literatúry. Do súťaže možno poslať najviac 10 básnických textov v súhrnnom rozsahu 200 veršov. 

Súťažné práce treba zaslať mailom na adresu: vertigoforum@gmail.com a v jednom exemplári poštou na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska, Tolstého 7, 811 06 Bratislava

V prihláške do súťaže je potrebné uviesť kontaktné údaje: 

adresa, 

mailová adresa, 

telefónne číslo 

a dátum narodenia.

Prihlášku treba vlastnoručne podpísať, obálku označiť heslom – WP 2022.

Uzávierka súťaže je
15. septembra 2022. 

Súťažné práce posúdi odborná porota, v ktorej budú zástupcovia Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska a Literárneho fondu. Ocenený bude jeden laureát Wolkrovej Polianky za príspevok mimoriadnej kvality. Porota udelí aj tri prémie a čestné uznania. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa za účasti ocenených autorov uskutoční v októbri 2022. Usporiadatelia súťaže odporučia publikovať ocenené práce v literárnych časopisoch.

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska