O ASOS

Asociácia spisovateľov Slovenska (ASOS) je dobrovoľné združenie spisovateľov –  básnikov, prozaikov, dramatikov, literárnych vedcov, kritikov a ďalších  literárnych tvorcov, (ďalej len spisovatelia) na základe Zákona o združovaní  83/1990 Zb., ktorí tvoria diela v  duchu hodnôt demokracie, humanizmu, tolerancie, občianskeho porozumenia. Organizácia vznikla transformáciou pôvodnej organizácie s názvom Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska. Hlavnou náplňou činnosti je chrániť oprávnené záujmy spisovateľov, predovšetkým slobodu slova a vyjadrovania, sledovať legislatívne procesy týkajúce sa literatúry, literárnej tvorby, propagovať jej šírenie doma i v zahraničí, prostredníctvom literárnych aktivít rozvíjať záujem o literatúru aj medzi študentmi a žiakmi.

ASOS spolupracuje so zahraničnými spisovateľskými organizáciami, vydáva Romboid – časopis pre literatúru, kritiku, umenie a literárnu vedu, vo Vysokých Tatrách organizuje tradičnú literárnu súťaž Wolkrova Polianka, udeľuje výročnú Cenu P. O. Hviezdoslava zahraničným prekladateľom diel slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

ASOS má dočasné vedenie, ktoré tvorí Rada ASOS, predseda a podpredseda. Prvé valné zhromaždenie ustanoví nové vedenie v zmysle stanov organizácie.

Organizácia je otvorená všetkým záujemcom, ktorí cítia, že ich talent a umelecký prejav môže byť hodnotným príspevkom v spoločnom úsilí poľudšťovať náš spoločný svet.

Rada ASOS

Predseda: Peter Juščák

Podpredseda: Ján Gavura
Členovia:  Peter Milčák, Judita Kaššovicová, Márius Kopcsay, Toňa Revajová

Naši partneri

 • Fond na podporu umenia
 • LITA – autorská spoločnosť
 • Slovenské literárne centrum
 • Literárny fond

Spolupracujeme

 • Národné osvetové centrum
 • Orbis Picktus Istropolitana – vydavateľstvo učebníc
 • Knižnica Václava Havla – Praha
 • Kysucká knižnica v Čadci

Zahraniční partneri

 • Asociace spisovatelů, Česká republika
 • PEN BELARUS – Minsk, Bielorusko
 • Dom národnostných menšín, Praha, Česká republika
 • Nueva Asociación Canaria de Escritores (NACE), Španielsko